Prodej » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti

THERMOTRADE, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností THERMOTRADE, s.r.o., IČ: 283 37 751, DIČ: CZ28337751, se sídlem Prostějov, Palečkova 4613/3a, PSČ: 796 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62181, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím, případně spotřebitelem na straně druhé v rámci internetového obchodu www.thermotrade.cz. Nedílnou součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).

 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny a řídí se právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále v textu jen „NOZ“), a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZOS“).

II. Vymezením základních pojmů

Sdělení před uzavřením smlouvy:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Thermotrade s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky.

 2. Všechny prodejní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 3. Doprava u zboží o hmotnosti do 30kg po České Republice je jednotně účtována částkou 150,- Kč, poplatky za zaslání zboží o větší hmotnosti nebo do jiného státu jsou uvedeny v čl. III. Dodací podmínky, úhrada v Dodacích podmínkách.

 4. Při osobním odběru není účtován žádný s uvedených poplatků.

 5. V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy dle čl. VII. Obchodních podmínek, nese Spotřebitel náklady na vrácení zboží.

V rámci Obchodních podmínek se rozumí:

a) Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby - dále v textu jen „Prodávající“.

b) Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami – dále v textu jen „Spotřebitel“.

c) Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba odlišná od Spotřebitele, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – dále v textu jen „Kupující“.

d) Kupní smlouva – objednávka Spotřebitele či Kupujícího je návrhem kupní smlouvy (a rovněž i akceptací Obchodních podmínek ze strany Spotřebitele či Kupujícího) a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Spotřebiteli či Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi Spotřebitelem či Kupujícím a Prodávajícím vznikají právní vztah - vzájemná práva a povinnosti – dále v textu jen „Kupní smlouva“.

e) Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Není-li výslovně uvedeno v Obchodních podmínkách jinak, platí pro Spotřebitelskou smlouvu stejná pravidla jako pro Kupní smlouvu.

III. Předmět Kupní smlouvy

 1. Prodávající se zejména zavazuje, že Spotřebiteli, příp. Kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, dále na něj převede vlastnické právo a Spotřebitel, příp. Kupující se zejména zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít.

 2. Uzavřením Kupní smlouvy dále Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (a to včetně Dodacích podmínek a Reklamačního řádu). Na Obchodní podmínky byl Spotřebitel či Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky (včetně Dodacích podmínek a Reklamačního řádu) jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.

IV. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy, zrušení objednávky

 1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem Kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím bude Spotřebiteli či Kupujícímu oznámeno na jeho e-mailovou adresu a to nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky Prodávajícím, čímž se má objednávka za závazně potvrzenou.

 2. Spotřebitel či Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.

 3. Po závazném potvrzení objednávky je možné objednávku ze strany Spotřebitele či Kupujícího stornovat pouze v případě, že Prodávající nesplní podmínky dodání, není-li Obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování potvrzené objednávky je Spotřebitel či Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu, která prokazatelně vznikla tímto jednáním.

 4. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Spotřebitele či Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Spotřebitel či Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Spotřebitel ani Kupující, vzhledem k tomu, že byli s takovou možností seznámeni, nemají nárok na náhradu škody.

 5. Od potvrzení objednávky Prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.

 6. Prodávající má právo odmítnout jakoukoli další objednávku Spotřebitele či Kupujícího, jestliže Spotřebitel či Kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u Prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit Spotřebiteli či Kupujícímu jakoukoli škodu.

 7. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, příslušnými ustanoveními NOZ a ZOS. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy NOZ, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v ZOS a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

V. Kupní cena a platba

 1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.thermotrade.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany Spotřebitele či Kupujícího.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V takovém případě je povinen neprodleně Prodávající oznámit e-mailem změnu kupní ceny Spotřebiteli či Kupujícímu. Spotřebitel či Kupující jsou oprávněni ve lhůtě 5 pracovních dnů od takového oznámení od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Spotřebitel či Kupující od Kupní smlouvy v dané lhůtě neodstoupí, ani ve lhůtě určené Prodávajícím zvýšenou kupní cenu neuhradí, má právo Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Spotřebitel či Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Spotřebitel ani Kupující, vzhledem k tomu, že byli s takovou možností seznámeni, nemají nárok na náhradu škody.

 3. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti.

 4. Při prodlení s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn účtovat Spotřebiteli či Kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a Spotřebitel či Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou kupní ceny delší než 10 pracovních dnů je oprávněn Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit.

 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Spotřebitele či Kupujícího dnem úplné úhrady kupní ceny.

 6. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem či Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.

 7. Způsoby úhrady zboží:

  1. převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený v GE Money Bank č. ú.: 192464255/0600

  2. hotově – při dodávce zboží.

 1. Spotřebitel či Kupující berou na vědomí, že kupní cena nezahrnuje jakékoli další náklady související zejména s dodáním zboží. Dodání zboží Spotřebiteli či Kupujícímu se řídí Dodacími podmínkami.

VI. Záruka za jakost

 1. Záruku na Prodávané zboží Prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.thermotrade.cz uvedeno u daného produktu jinak, zaručuje Prodávající jakost zboží všech značek po dobu 24 měsíců. Záruka za jakost začíná běžet ode dne převzetí zboží Spotřebitelem či Kupujícím. Spotřebitel a Kupující berou na vědomí, že záruční a pozáruční servis je zajišťováním přímo výrobcem zboží nebo jeho smluvními partnery.

 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, neodborným ošetřováním, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň Prodávající není za toto poškození odpovědný.

 3. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

 4. Místem uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího.

 5. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží

 1. V souladu s ustanovením občanského zákoníku dle § 1829 má Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu a bez sankce. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Pro odstoupení od Kupní smlouvy lze využít (doporučuje se) formulář odstoupení od Kupní smlouvy
  (ke stažení
  userdata/default/odstoupeni od smlouvy.pdf ).

 3. Rozhodnete-li se Spotřebitel pro odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:

  1. Písemně odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž v odstoupení musí být uvedeno alespoň - číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu (rozhodující je datum převzetí). Rovněž se doporučuje uvést případný důvod (není zákonem vyžadováno a ani není jeho uvedení podmiňováno pro vrácení peněz za zboží), ale pomůže Prodávajícímu zkvalitnit poskytované služby.

  2. Spotřebitel by měl Prodávajícímu věrohodným způsobem doložit, že zboží zakoupil od něj (např. záručním listem či dokladem o koupi) - není zákonem vyžadováno a ani není jeho uvedení podmiňováno pro vrácení peněz za zboží, ale pomůže Prodávajícímu zkvalitnit poskytované služby.

  3. Pokud již Spotřebitel zboží obdržel a převzal, zavazuje se je zaslat zpět na své náklady na adresu Prodávajícího za splnění těchto podmínek:

   • nesmí být použité,

   • musí být nepoškozené,

   • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu a návodu),

   • nesmí být snížena hodnota zboží,

vše s ohledem na poučení dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) OZ.

  1. Spotřebiteli se výrazně doporučuje zboží zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození při přepravě na adresu sídla Prodávajícího (doporučeně neznamená na dobírku).

 1. Prodávající je povinen za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo Prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli zaplacenou kupní cenu a to stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V případně nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín vrácení kupní ceny posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

 2. V případě, že Spotřebitel řádně neodstoupí od Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn zaslané zboží nepřevzít či vrátit odesílateli na jeho náklady.

 3. Prodávající upozorňuje, že Spotřebitel nemůže mj. odstoupit podle § 1837 písm. d) a e) NOZ od takové Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

 4. Prodávající dále zdvořile Spotřebitele upozorňuje, že shora uvedená lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. čl. VIII. Vlastnosti zboží). V případě vadného plnění ovšem není vyloučeno, aby Spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, v takovém případě je ale nutné, aby odůvodnil své odstoupení od Kupní smlouvy vadou dodaného zboží. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Prodávající může v rámci odstoupení od Kupní smlouvy vrácené vadné zboží považovat za poškozené ze strany Spotřebitele.

VIII. Vlastnosti zboží

  1. Spotřebitel či Kupující je srozuměn a uzavřením Kupní smlouvy bere výslovně na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

     1. barvy a jejich odstíny se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),

     2. Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu barvy v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,

     3. foto je ilustrační, případná dekorace není součástí výrobku,

     4. u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

IX. Ochrana osobních dat

 1. Spotřebitel a Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.thermotrade.cz dává Spotřebitel či Kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

 2. Internetový obchod www.thermotrade.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky, a to nejen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity či využívány ke komerčním sdělením, které se netýkají nabídky Prodávajícího.

 3. Spotřebitel či Kupující mají právo kdykoli požádat Prodávajícího o změnu osobních údajů, nebo o jejich vymazání a to e-mailem (viz. Kontakty).

X. Závěrečná ujednání

   1. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

   2. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Spotřebitel či Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

   3. Odeslanou objednávku je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

V Prostějově, dne 20.4.2016

THERMOTRADE, s. r. o.

Dodací podmínky obchodní společnosti

THERMOTRADE, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Dodací podmínky doplňují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz. Dodací podmínky jsou vedle Reklamačního řádu nedílnou součástí Obchodních podmínek a potažmo Kupní smlouvy.

II. Místo plnění

  1. Je-li plněno zboží Kupujícímu, pak je místem plnění sídlo Prodávajícího, kde Prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti.

 1. V ostatních případech je místem plnění adresa uvedená Spotřebitelem v objednávkovém formuláři.

 2. Při osobním odběru je místem plnění adresa Prodávajícího.

III. Dodací podmínky, úhrada

  1. Doprava je zajištěna zejména Českou poštou, s.p., kurýrní službou – PPL CZ s.r.o., či TOPTRANS spol. s r.o. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

  2. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Prodávající upozorňuje, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení publikované dodací lhůty. O této skutečnosti je Spotřebitel nebo Kupující neprodleně informován.

  3. Ke změně dodacích lhůty může dojít v období překlenutí kalendářního roku (objednávka provedena v prosinci bude brána jako objednávka provedená v lednu a bude tak začínat její běh lhůty, jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců). Aktuální informace budou sděleny při objednání Spotřebiteli či Kupujícímu na titulní straně www.thermotrade.cz – AKTUÁLNÍ INFORMACE.

  4. Dopravou se rozumí, že dopravce (Prodávající) přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a není tím myšlen výnos objednaného zboží.

  5. Spotřebitel či Kupující uzavřením Kupní smlouvy akceptuje takto uvedené ceny za dodání zboží a tyto se zavazuje uhradit:

Doručování a ceník přepravného v rámci České republiky:

Osobní odběr

0,-

Pošta - BALÍK DO RUKY

do 20 kg

150 Kč s DPH.

Toptrans přepravní společnost

do 100 kg

650 Kč s DPH

Toptrans přepravní společnost

do 150 kg

1200 Kč s DPH

Doručování zásilek do zahraničí

Při doručování zásilek do zahraničí jsou expediční poplatky účtovány vždy.

Zboží je expedováno:

a) na dobírku pomocí přepravní společnosti TOPTRANS. V takovémto případě se platba přebírá v EUR a přepočítání se provádí podle kurzu platného v den předání přepravci (www.vub.cz/vub/web.nsf/cz/home ).Po otevření kurzovního lístku platí kolonka Valuty - nákup - dle tohoto kurzu je částka z Kč přepočtena firmou TOPTRANS do EUR. Doba dodání je 48 hodin následujících po dni expedice.

b) formou zaplacení zálohové faktury v Kč na zboží včetně předem vykalkulované ceny dopravy

Ceník přepravného do SR

Hmotnost balíku/poštovné+balné:

Osobní odběr

0,-

Toptrans přepravní společnost

do 20 kg

do 10.000,- 700 Kč s DPH

Toptrans přepravní společnost

nad 20 kg

nad 10.000,- 550 Kč s DPH

Při větším odběru zboží cena dopravy dle dohody.

  1. Spotřebitel či Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a vyvinout maximální součinnost, aby Česká pošta, s.p., či kurýrní služba – PPL CZ s.r.o., TOPTRANS spol. s r.o., mohla zboží doručit.

  2. Dále je Spotřebitel či Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Spotřebiteli či Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem faktury Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena.

Ve Prostějově, dne 20.4.2016

THERMOTRADE, s. r. o.

Reklamační řád obchodní společnosti

THERMOTRADE, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz. Reklamační řád je vedle Dodacích podmínek nedílnou součástí Obchodních podmínek a potažmo Kupní smlouvy.

 2. Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě www.thermotrade.cz poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy.

 3. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zákazník má možnost řešit reklamace také mimosoudní cestou přes ČOI.

II. Uplatnění reklamace

 1. Spotřebitel či Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně prostřednictvím emailu – info@thermotrade.cz a to tak, že v předmětu emailu uveden – REKLAMACE – FA (číslo). Dále vyplní pod Reklamačním řádem připojený tiskopis ke stažení s názvem REKLAMAČNÍ LISTuserdata/default/REKLAMAČNÍ PROTOKOL.pdf, userdata/default/REKLAMAČNÍ PROTOKOL.doc a v tomto listu vyplní veškeré předepsané údaje a další náležitosti uvedené v Reklamačním listu. V případě dalších informací kontaktujte zástupce Prodávajícího na telefonu: 608 345 020.

III. Podmínky a vyřízení reklamace

  1. Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující věrohodně prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího, např. doložením dokladu o koupi, faktury či Kupní smlouvy.

  2. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Spotřebitel či Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Spotřebitel či Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

  3. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je Prodávající povinen prověřit, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení Kupní smlouvy. Pokud se jedná o podstatné porušení Kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním vady chybějící nebo na odstranění vady opravou věci. Kupující či Spotřebitel je povinen Prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil a to v okamžiku oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté, přičemž volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 4 týdnů, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

  4. Pokud se jedná o nepodstatné porušení Kupní smlouvy, postupuje Prodávající následujícím způsobem:

Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může Prodávající dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má Spotřebitel či Kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

  1. Pokud Spotřebitel či Kupující uplatní reklamaci zboží osobně u Prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace se považuje za vyřízenou v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání Spotřebiteli či Kupujícímu.

  2. Pokud Spotřebitel či Kupující Prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též Prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) Spotřebiteli či Kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu Spotřebitele či Kupujících.

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v čl. IV. odst. 2 Reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Ve Prostějově, dne 20.4.2016

THERMOTRADE, s. r. o.


www.THERMOTRADE.cz Všechna práva vyhrazena, jakékoli šíření nebo kopírování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno! | Redakční systém a internetový obchod Business Route